Warunki handlowe
       (Ważne od 1.1.2005)

Form Online (FO) to spółka świadcząca usługi zakładania spółek wg potrzeb i daje możliwość wytworzenia spółki wg własnych wyobrażeń. FO nie jest owszem firmą prawną i żaden z jej pracowników nie świadczy usług prawnych ani porad przedsiębiorczych i prawnych. Informacje umieszczone na tych stronach są przeznaczone dla uzyskania ogólnych informacji z uwzględnieniem Państwa specyficznych warunków. Nie mogą zastępować usług prawnych czy porad podatkowych związanych z prowadzeniem zamówionej spółki. Jeśli potrzebne są mocniejsze gwarancje, proszę zwrócić się do prawnika czy doradcy podatkowego.

FO może na Państwa prośbę udostępnić tylko podstawowe informacje, mające związek z funkcjonowaniem Państwa spółki na polu międzynarodowym i odeśle Was na konkretne ustawy lub umowy międzynarodowe. FO jednak nie daje żadnych gwarancji, o ile źle implementujecie przepisy narodowe na swoją działalność. Dla spełnienia wszystkich wymogów wobec państwa, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, FO wyraźnie zwraca uwagę na konieczność konsultacji Państwa zamiarów przedsiębiorczych z doradcą podatkowym, tak jak przy prowadzeniu działalności za pośrednictwem innej prawnej treści narodowej.

FO wykorzystuje informacje, podane przez klienta do wypełnienia formularzy wymaganych przez państwo, do fakturacji, do celów księgowych, płatniczych lub dla kontaktowania klienta w związku z zamówioną usługą. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, nie dzielimy się ani nie wynajmujemy tych informacji.

Zamówiona usługa zostanie uskuteczniona po uiszczeniu faktury, która jest wystawiona automatycznie zaraz po odesłaniu potwierdzonego zamówienia ze zgodą na dane warunki handlowe. Fakturę można również znaleźć na następnej stronie po odesłaniu potwierdzonego zamówienia. Fakturę można wystawić tylko na już istniejący subiekt, więc nie można fakturować naszych usług za właśnie zakładaną spółkę.

Wypełnione kwestionariusze (prośba o karty rzemieślnicze i prośba o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego), które FO udostępnia za darmo do zamówienia Komplet, przygotowuje niezależny przedstawiciel w ramach swojej działalności.

Po zapłaceniu całej sumy, włącznie z ewentualnymi opłatami za międzynarodowy przelew jednym z wybranych sposobów płatniczych, i po wpisie na nasze konto potwierdzimy Państwa zamówienie.

Przy wykorzystaniu usług z rocznymi kosztami administracyjnymi wystawiamy fakturę na następny rok 45 dni przed upłynięciem cyklu rocznego, licząc od daty na akcie erekcyjnym. Płatność faktury wynosi 15 dni. O ile środki nie będą wpisane na konto 10 dni przed upłynięciem cyklu rocznego, automatycznie rezygnujemy ze wszystkich udzielanych usług na końcu cyklu rocznego, licząc od dnia założenia spółki. Spółka zostanie bezpowrotnie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego na mocy prawa z powodu niedotrzymania warunków ustawowych. Wszelki majątek firmy przepada Wielkiej Brytanii (jakiekolwiek roszczenie jest oszustwem i czynem karalnym połączonym z pościgiem karnym). W tym wypadku klient zobowiązuje się uiścić koszty połączone z rezygnacją we wysokości €1.000. Za ową wierzytelność ręczą oprócz osoby zamawiającej także wspólnie wszyscy kierownicy.

Usługę tę można również wymówić najpóźniej 60 dni przed datą zapisaną na akcie erekcyjnym, a mianowicie na jakikolwiek e-mail spółki (w języku polskim). W wymówieniu należy podać, czy spółka zostanie transponowana pod kierownictwo innej spółki albo zostanie rozwiązana. W tym wypadku koszty administracyjne wynoszą €149.

Po wykonaniu zamówionych usług są przewidywane następujące terminy od pisemnego potwierdzenia zamówienia:

założenie Limited, przygotowanie pliku zawierającego decyzje zgromadzenia walnego, odpowiednie przedruki, rozdzielenie udziałów, postulowane uchwały, pełnomocnitwa oraz certyfikaty udziałowe do 2 dni roboczych,

weryfikacja ÚDAJŮ britijskim Krajowym Rejestrem Sądowym i wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego do do następnych 1-3 dni roboczych,

Apostila do następnych 2 dni roboczych,

tłumaczenie urzędowe do następnych 2 dni roboczych,

przygotowanie wszystkich dodatków do prośby o wystawienie koncesji rzemieślniczych dla oddziału oraz prośba o rejestrację oddziału następne 2 dni robocze,

dostawa pocztą 7 dni roboczych, kurierem do 2 dni roboczych,

VAT (registrace na DPH) v UK podání 3. den (po založení) registrace 2-4 týdny.

Zwykły okres załatwienia kompletnego zamówienia bez VAT rejestracja wynosi 8-10 dni roboczych czas na dostawę do klienta. Nowa spółka funkcjonuje już po 2 dniach, tzn. może rozpocząć swoją działalność.

Jeśli po zapłaceniu zamówienia zostanie ono stornowane, można zwrócić tylko pewną część za niewykorzystane usługi. W razie stornowania zamówienia zapoznacie się Państwo najpierw z stanem realizacji zamówienia. Dlatego że założenie spółki jest bardzo szybkie, możliwość refundacji jest mocno ograniczona. Ze względu na fakt, że powstają również obce koszty (kurier, opłaty państwowe), nie ma możliwości tych kosztów refundować po ich wykorzystaniu. U programów kompleksowych (Standart+ i Komplet), które zawierają jako część usługi tłumaczenie do języka polskiego, tłumaczenie jest wykonywane dopiero po przygotowaniu wszystkich oryginalnych dokumentów włącznie z apostilami (około 3-4 dni). O ile storno potwierdzone zostanie przed wykonaniem tłumaczenia, zostanie zwrócona suma w wysokości 75% ceny za tłumaczenie. Minimalna opłata storno wynosi €50 i jest wykorzystana na pokrycie kosztów administracyjnych połączonych ze stornowaniem zamówienia. W razie zwrotu środków za pomocą międzynarodowego przelewu wszelkie opłaty bankowe obciążają konto klienta.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie świadczymy żadnych usług.

Form Online, jego agenci, przestawiciele i pracownicy specjalnie wykluczają jakąkolwiek gwarancję nad udzieloną gwarancją podaną wyżej, bez względu na jej podkreślenie albo deklarowanie, włącznie gwarancji handlowych i celów wykorzystania. FO i jego doradcy, agenci i przedstawiciele pod żadnymi pozorami nie ręczą za szkody lub problemy spowodowane powstaniem czy działalnością spółki. Ręczenie FO jest ograniczone tylko na usługi zapłacone spółce FO. W razie niezadowolenia prosimy kontaktować naszą spółkę. W wypadku sporu obie strony umowy podlegają mocy sądowej Anglii i Walii.

Niezaprzeczalnym warunkiem współpracy jest fakt, że zamówione usługi nie zostaną wykorzystane do nielegalnych czy niemoralnych celów.