APLIKACJA

Oddział w Polsce

Oddział jest w pełni zależny od centrali spółki zagranicznej znajdującej się za granicą i nie jest samodzielnym subiektem prawnym. W stosunku do strony trzeciej jest podporządkowany obowiązującemu prawodawstwu kraju, z którego pochodzi.

Oddział nie zostaje założony na podstawie aktu publicznego (notarialnego), lecz na mocy decyzji zarządu spółki i może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany do ustanowienia w oddziale osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Jeśli do rejestru przedsiębiorców zostaje wpisany oddział zagranicznego przedsiębiorstwa, które ma swoją siedzibę w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, do zbioru dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wpisana jest tylko znikoma część dokumentów wymaganych dla polskich spółek między innymi dlatego, że spółka macierzyste już istnieje.

Oddział obowiązują takie same zasady podatkowe jak polską spółkę, ma również takie same prawa i obowiązki, z następującymi różnicami:
  • Spółka macierzysta może fakturować oddziałowi specyficzne koszty związane z istnieniem oddziału (zarządzanie, wsparcie zarządzania i ogólne koszty administracyjne). Koszta te można odpisać od zysku oddziału.
  • Zysk przekazywany za granicę nie podlega opodatkowaniu. Gwarantuje to niedyskryminacyjny model umów międzynarodowych OECD, których sygnatariuszem wobec innych państw członkowskich UE jest również Polska.