Jak to możliwe?

Členství v Evropské Unii rozšířilo vnitřní národní trh na celý jednotný evropský hospodářský prostor. Základní zásada svobody usazování podniků na vnitřním trhu EU zakotvená ve Smlouvách o založení Evropských Společenství (Odstavec 43 a následné) umožňuje ekonomickému subjektu (osobě nebo podniku) zakládat společnosti, na území druhého členského státu (tzv. primární usazení), a vykonávat podnikatelskou činnost z tohoto státu na území jiného ať už přímo nebo prostřednictvím obchodních zastoupení, poboček (organizačních složek) nebo dceřiných společností (tzv. sekundární usazení) bez toho, aby byl vystaven diskriminačním nebo omezujícím opatřením.

Członkostwo w Unii Europejskiej poszerzyło wewnętrzny rynek narodowy na cały jednolity europejski obszar gospodarczy wg nadrzędnych zasad i Umów o założeniu Wspólnoty Europejskiej (WE) z 25.3.1957 i 2.10.1997. Jedna z nich, podstawowa zasada wolności gospodarczej i swoboda przedsiębiorczości spółek na rynku wewnętrznym UE zapisana jest w Umowach o założeniu WE (akapit 43 i dalej) umożliwia podmiotowi ekonomicznemu (osobie prawnej lub fizycznej) wykonywać działalność gospodarczą stabilnie i trwale v w jednym lub kilku państwach członkowskich, przy czym podmiot taki nie może być dyskryminowany ani ograniczany.

Přínos pro podnikatele

Díky tomu mohou mít občané ČR prospěch z konkurence právních systémů a podnikatelských prostředí mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Při zakládání společností anebo změnách v nich již nejsou odkázáni na průtahy, komplikace a vysoké náklady způsobené českým právním řádem a českou byrokracií. Podnikatelé tak mohou vybírat ze všech evropských typů společností a svoji společnost si mohou založit tam, kde se jim to zdá nejsmysluplnější. Podmínky pro přeshraniční podnikání do ČR jsou zde.

Co to znaczy dla przedsiębiorcy?

Dzięki temu obywatele Polski mogą korzystać na jednolitym rynku europejskim z konkurencji systemów prawnych w poszczególnych krajach UE. Podczas zakładania spółek albo dokonywania w nich zmian nie są skazani na zwłokę, komplikacje i wysokie koszty spowodowane polskim systemem prawnym i polską biurokracją. Przedsiębiorcy zatem mogą wybrać ze wszystkich europejskich typów spółek i mogą je założyć w kraju, w którym wydaje się im to najsensowniejsze. Warunki dla prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce znajdziesz tutaj.

 

Turistika mezi daňovými systémy EU

Odchody firem do jiných zemí za levnější pracovní silou nebo surovinovými zdroji jsou stejná nákladově-optimalizační opatření, jako přesun za příznivějším podnikatelským a právním prostředím nebo daňovým systémem.

Neexistuje žádná povinnost podnikatele zůstávat nad minimálně nezbytnou míru v prostředí, které mu právně nebo daňově nevyhovuje.

Přechod mezi daňovými systémy přitom není nikterak administrativně náročný. Vzniklé prvotní náklady nejsou v souvislosti s přesunem sídla zásadní a nemohou tak "turistiku" omezit, protože na přechodu k jinému daňovému systému se dá v konečném důsledku jen významně ušetřit.

Turystyka między różnymi systemami podatkowymi

Kreatywne stosowanie cen transferowych i niejasności co do lokalizacji transakcji dokonywanych w cyberprzestrzeni umożliwiły międzynarodowym koncernom lokowanie zysków na obszarach, gdzie obowiązują niskie podatki. Firmy wyspecjalizowały się w wykorzystywaniu różnic między różnymi systemami podatkowymi.

Legalne obniżanie obciążeń podatkowych jest dozwolone, a nawet w pewnych przypadkach pożądane przez ustawodawcę. Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych.

Další užitečné informace
Daňové podmínky