Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


DANĚ

Daně jsou nezbytným firemním nákladem, které musí každá společnost plánovat, pokud se nechce dostat do neočekávaných platebních problémů. Daně však lze plánovat nejen národně pouhým účtováním zákonných nákladů a odpočitatelných položek, ale hlavně využitím mezinárodních účetních a daňových pravidel, smluv a dohod.

Odpovědnost

Za správnost svého účetnictví odpovídá sám podnikatel a veškeré sankce FÚ jsou na jeho hlavu. Externímu účetnímu nebo společnosti není automaticky daňovým právem stanovena odpovědnost za chybu nebo nepřesnost. Přesto je možné obecně vyžadovat odpovědnost za škodu, kterou účetní způsobil, pokud vznikla v souvislosti s výkonem zpracování účetnictví a mohl ji ovlivnit (ne na zatajené doklady podnikatelem).

Kvalifikovaní účetní si proto sjednávají profesní pojištění odpovědnosti za škodu pro případ, kdy způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou „profesní“ činností a je povinen ji nahradit (sankce FÚ). U certifikovaných účetních toto může posoudit např. The Institute of Chartered Accountants.

Naši vlastní účetní jsou pro tyto účely pojištěni ve Velké Británii na částku 1.000.000 GPB na každou jednotlivou chybu při účtování LTD v UK. Pojistitelnost účetního a pojistná částka odpovídá potřebě účetního, praxi, kvalifikaci a historii.

 Obecně

Daně může LTD za svoji českou pobočku řešit v ČR                                                                      
- buď striktně podle české legislativy,
- nebo podle mezinárodního práva.

Postupem striktne podle českého práva si LTD uzavírá možnost manévrování mezi dvěma daňovými systémy, které jí umožňují větší volnost, naopak LTD podřizují české striktnosti se všemi důsledky. Nezbavuje ti to však povinnosti pobočku zároveň účtovat podle britského práva v UK.

Alternativně může Limited pro svoji pobočku uplatnit mezinárodní právo s rozložením kontrolních pravomocí mezi ČR a UK.

Základní právní vztah mezi vnitrostátním předpisem a mezinárodní smlouvou je uvedený v ustanovení § 37 zákona o dani z příjmů a v § 5 Daňového řádu.

Mezinárodní smlouva, která byla schválená, ratifikovaná a vyhlášená, má přednost před českým zákonem (zákonná prioritní doložka). Tím lze českému FÚ velice omezit pole působnosti na úkor přívětivějšího britského.

Limited, které nemají na území České republiky své sídlo (pobočku), mají stále daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Je proto nezbytné dobře rozlišit, kdy se stávají a hlavně kdy se nestávají českými daňovými poplatníky.

V této oblasti podporujeme našim klientům důkladnou podporu. Více informací naleznete zde.

Účetní podvod

Účetním podvodem se rozumí úmyslné předkládání účetnictví, které nezobrazuje skutečnou hodnotu nebo finanční aktivitu společnosti.

Účetní podvod je trestný čin bez ohledu na to, kolika peněz se to týká.

Typickým příkladem účetního podvodu je tvrzení, že Limited nevykonávala žádnou činnost, i když ve skutečnosti podnikala prostřednictvím své pobočky, veřejné obchodní společnosti nebo dceřiné společnosti.

Podnikání prostřednictvím pobočky či veřejné obchodní společnosti znamená podnikání přímo firmy Limited v Anglii.

Držení akcií nebo podílů v jiné společnosti je totiž jednoznačně aktivum (majetek, hodnota), které představuje peněžní pohledávku nebo majetkový nárok. Z účetního pohledu se tak jedná o (dlouhodobý) finanční majetek, který by srovnatelná česká korporace evidovala v účtové třídě 0.. .

chartered

Jak se chránit proti účetnímu podvodu?
Účetnictví řešit výlučně prostřednictvím autorizovaného účetního se státními zkouškami (The Institute of Chartered Accountants), který je spoluzodpovědný za správně vyhotovené účetnictví a správnost záznamů garantuje.

Důsledky objeveného účetního podvodu

  • Konfiskační příkaz
  • Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
  • Diskvalifikace k vedení společnosti jako ředitel.

Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

Zásada vzájemného uznávání je základním kamenem soudní spolupráce v rámci Evropské unie.

Exekuční příkaz, daňový výměr, pokuta jednoho státu umožňuje volny pohyb tohoto rozhodnutí v Evropské unii. Jako takové toto úřední rozhodnutí představuje „evropsky soudní pas“ pro rozhodnutí.

Pokud je vydáno rozhodnutí proti řediteli úřadem jednoho státu, na žádost dožadujícího orgánu (FÚ UK) vymáhá dožádaný orgán (FÚ CZ) pohledávky, na které se vztahuje exekuční titul v dožadujícím členském státě.

Směrnice umožňuje, aby po řediteli (zplnomocněnci) společnosti bylo rozhodnutí vymáháno přímo místně příslušným českým FÚ, jako by se jednalo o jeho osobní nedoplatek vůči jeho domácímu FÚ.

 Uvádění nepravdivých informací z jakýchkoliv důvodů může mít proto fatální důsledky.

Řádné účetnictví

keyRozjezd podnikání a řízení firmy je velká výzva a britský FÚ na rozdíl od ČR chápe, že k řádnému plnění povinností mohou firmy potřebovat jejich asistenci. Pokud autorizovaným účetním i přes jejich vysokou kvalifikaci není řešení nějakého problému zřejmé, mohou zdarma konzultovat (a konzultují) správné postupy při řešení jednotlivých zadání. Rady FÚ jsou velice detailní a závazné. Dokonce mají přednost před zákonem. To znamená, že pokud se dodatečně zjistí nesprávný postup, kdy firma postupovala v souladu s pokyny FÚ, jde tato chyba na vrub FÚ a nikoliv firmy. Účetní uzávěrku proto realizujeme výlučně prostřednictvím našich vlastních britských autorizovaných účetních se státními zkouškami. Klienti však nejsou nuceni podávat účetnictví exkluzivně naším prostřednictvím. V tom případě jen vzniká sdílená správa společnosti, která pouze zvýší na naší straně správní náklady (20 Eur).