Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Obchodní podmínky

(Platné od 1.1.2005)

Form Online (FO) je společnost poskytující služby zakládání společností na míru a dává Vám možnost vytvořit si společnost podle vlastní představy. FO však není právní firma a ani FO ani žádný z jejích zaměstnanců neposkytuje právní služby, právní nebo podnikatelské poradenství. Informace na těchto stránkách se poskytují jen za účelem všeobecných informací a s ohledem na Vaše specifické podmínky nemohou sloužit jako náhrada za právní služby nebo daňové poradenství při provozování objednané společnosti.

FO Vám může na žádost poskytnout jen základní informace vztahující se k fungování Vaší společnosti v mezinárodním rámci a odkáže Vás na konkrétní národní zákony nebo mezinárodní smlouvy. FO však nepřebírá žádnou záruku, pokud tyto národní předpisy nesprávně implementujete na své podnikání. Pro splnění všech národních požadavků vůči státu, ve kterém podnikáte, Vás FO výslovně upozorňuje na důležitost konzultace Vašich podnikatelských záměrů s daňovým poradcem, tak jako při podnikání prostřednictvím jiné národní právní entity.

FO používá klientem poskytnuté informace pouze k vyplnění státem požadovaných formulářů, fakturaci, účetním a platebním účelům nebo kontaktování klienta ve vztahu k objednané službě. Neprodáváme, nepředáváme, nesdílíme ani nepronajímáme tyto informace k žádným jiným účelům.

Objednaná služba bude provedena po uhrazení faktury, která je automaticky vystavená po odeslání potvrzené objednávky s odsouhlasením těchto obchodních podmínek. Fakturu lze rovněž najít na následující přehledové stránce po odeslání potvrzené objednávky. Fakturu lze vystavit pouze na již existující subjekt a proto není možné fakturovat za naše služby na právě zakládanou společnost.

Vyplněné dotazníky (žádost o živnostenské listy a žádost o zapsání do obchodního rejstříku), které FO poskytuje zdarma k objednávce Komplet, připravuje nezávislý zástupce, který jedná v rámci své řádné činnosti.

Po zaplacení celé částky včetně případných poplatků za mezinárodní převod jednou z vybraných platebních způsobů a připsání částky na náš účet Vám bude potvrzeno přijetí objednávky.

Při využití služeb s ročními správními náklady se vystaví faktura na další rok 45 dní před uplynutím ročního cyklu počítaje od datumu na zakládací listině. Splatnost vystavené faktury je 15 dní. Pokud nebudou prostředky připsány na účet 10 dní před uplynutím ročního cyklu, rezignujeme automaticky na všechny poskytované služby ke konci ročního cyklu počítáno ke dni založení společnosti a společnost bude nenávratně vymazána z moci úřední z obchodního rejstříku pro nesplnění zákonných povinností. Veškerý firemní majetek propadá k datu zrušení společnosti britské Koruně (nárokování si těchto hodnot je podvod a trestný čin spojený s trestně-právním stíháním). V tomto případě se klient zavazuje uhradit náklady spojené s rezignací ve výši €1.000. Za tuto pohledávku ručí kromě objednatele i všichni ředitelé společnosti společně.

Objednáním nominee služeb skrytá osoba souhlasí s tím, že nominee rezignuje na poskytované služby v případě jejich neprodloužení klientem a dále v případě, že společnost bude vyšetřována pro trestnou činnost nebo v jakémkoliv jiném případě, kdy by nominee hrozil jakýkoliv postih z důvodu porušování zákona skrytými osobami nebo společností. Nominee ředitel dále rezignuje, pokud skryté osoby ověřeným podpisem nestvrdí souhlas s poskytováním nominee služeb.

Tuto službu lze rovněž vypovědět nejpozději 30 dní (s pobočkou 60 dní) před datem uvedeným na zakládací listině a to na jakýkoli e-mail společnosti (v českém jazyce). Ve výpovědi musíte uvést, zda chcete společnost převádět do správy nějaké jiné společnosti nebo společnost zrušit. V tomto případě Vám nebudou vyúčtovány žádné administrativní náklady.

Pro provedení objednaných služeb se předpokládají následující lhůty od písemného potvrzení objednávky:

založení Limited v řádu hodin,

připravení složky obsahující rozhodnutí valné hromady, příslušné tiskopisy, rozdělení podílů, požadované usnesení, plné moci a podílové certifikáty a výpis z obchodního rejstříku do 3 pracovních dnů,

Expresní Apostila do následujících 3-5 pracovních dnů,

úřední překlad do následujících 2 pracovních dnů,

příprava všech příloh pro žádost o vydání živnostenských oprávnění pro organizační složku a pro žádost o registraci organizační složky následující 2 pracovní dny,

dodání poštou 7 pracovních dní, kurýrem do 2 pracovních dnů,

Obvyklá doba vyřízení kompletní zakázky bývá 10-14 pracovních dní plus doba na zaslání ke klientovi. Nová společnost je však po 2 dnech funkční, tj. může zahájit svoji činnost.

Jakmile je po zaplacení objednávka stornována, je možné vrátit pouze poměrnou část peněz z nevyužitých služeb. Při stornování zakázky budete nejprve seznámeni se stavem realizace objednávky. Protože je založení společnosti velice rychlou záležitostí, je možnost refundace omezená. S ohledem na fakt, že vznikájí rovněž cizí náklady (kurýr, poplatky státu), není možné tyto cizí náklady po jejich využití refundovat. U komplexnějších programů (Standart+ a Komplet), kde je součástí služby i překlad do českého jazyka, je překlad pořizován až po vyhotovení všech originálních dokumentů včetně apostil (asi 3-4 dny). Pokud je storno potvrzené před zadáním překladu, bude vrácena částka ve výši 75% z ceny uvedené pro překlad. Minimální storno poplatek činí €50 a je použit na úhradu administrativních nákladů spojených se stornováním zakázky. Při vracení prostředků mezinárodním převodem se všechny bankovní výlohy zadávají k tíži klienta.

Žádné naše služby nejsou poskytovány na území České republiky. (§22 ZDP)

Form Online, jeho agenti, reprezentanti a zaměstnanci speciálně vylučují jakoukoli záruku nad poskytnutou omezenou záruku uvedenou výše, bez ohledu na její zdůraznění nebo vyjádření, včetně záruk obchodovatelnosti a účelu použití. Za žádných okolností neručí FO, jeho poradci, agenti, reprezentanti a zaměstnanci za škody nebo potíže způsobené vznikem nebo provozováním společnosti. Ručení FO je omezené pouze na služby zaplacené společnosti FO. Pokud nejste spokojeni prosím kontaktujte naši společnost. V případě sporu podléhají účastníci této dohody soudní moci Anglie a Walesu.

Je nezbytnou podmínkou spolupráce, že objednané služby nebudou použity k nezákonným nebo nemorálním činnostem. V případě průkazného podezření z takových aktivit (např. skandalizace médii), při opakovaném hrubém a urážlivém jednání jsme oprávněni od poskytování služeb odstoupit a nominee orgány nahradit skrytými osobami.