Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Vedení zákonných registrů

Statutory registers (Zákonné registry)

Všechny povinnosti uvedené na této stránce poskytujeme v rámci objednané společnosti! Činnost je prováděna vysokoškolsky vzdělanými britskými rezidenty, dlouhodobě se specializujícími na uvedenou problematiku.       

Každá britská Limited musí, podle Zákona o společnostech (Companies Act 2006, dále Zákon), vést určité zákonné registry, které reflektují stav této společnosti. Ředitel nebo sekretář je musí aktualizovat, kdykoliv si to zákon vyžaduje. Zanedbávání této povinnosti může být nebezpečné. Neplnění zákonných požadavků je porušení zákona, za které je zodpovědný ředitel společnosti nebo jím pověřená osoba (skrytý ředitel).

Britský Obchodní rejstřík má značné pravomoci vynutit si požadavky podle Zákona. Aby byl uspokojen veřejný zájem na přístup k těmto firemním údajům a zároveň včasné plnění těchto povinností, je pravomocí OR udělit pokutu v zákonné výši.

Výše pokuty se odvíjí podle závažnosti a podle počtu porušení příslušných pasáží zákona. Jejich důležitost je klasifikována úrovní závažnosti 3 nebo 5. Pokuta úrovně 3 představuje 1.000 liber, úroveň 5 dokonce 5.000 liber.

Každá pokuta je snadno vymáhatelná v rámci EU na základě Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

To znamená, že pokud je vydáno Rozhodnutí o pokutě proti řediteli např. Obchodním rejstříkem Velké Británie, na přímou žádost britských úřadů vymáhá český FÚ tuto pohledávku v ČR, jako by se jednalo o pohledávku vůči českému FÚ.

Změna od dubna 2016: Existující i nové společnosti musí založit a vést registr osob podstatného vlivu v sídle společnosti. Ten musí odpovídat identickému registru vedenému u OR. Nesplnění povinnosti je považováno za úmyslný trestný čin.

Veřejný přístup k registrům společnosti

Je povinností každé firmy v Anglii, aby umožnila veřejný přístup k vlastním registrům ve svém sídle nebo jiné britské adrese. Tato adresa je zároveň vedena jako inspekční adresa, kde lze správnost, úplnost a aktuálnost registrů kontrolovat.

Zákon výslovně předepisuje oznámení změny místa vedení Zákonných registrů na příslušných formulářích. 

Firmy v Anglii vedou tradičně tyto záznamy ve speciálně zabezpečených deskách. Zákonné registry mohou být zároveň vedeny i elektronicky.