Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Obchodné podmienky

(Platné od 1.1.2005)

Form Online (FO) je spoločnosť poskytujúca služby zakladania spoločností na mieru a dáva Vám možnosť vytvoriť si spoločnosť podľa vlastnej predstavy. FO však nie je právna firma a ani FO ani žiadny z jej zamestnancov neposkytuje právne služby, právne alebo podnikateľské poradenstvo. Informácie na týchto stránkach sa poskytujú len za účelom všeobecných informácií a s ohľadom na Vaše špecifické podmienky nemôžu slúžiť ako náhrada za právne služby alebo daňové poradenstvo pri prevádzkovaní objednanej spoločnosti.

FO Vám môže na požiadanie poskytnúť len základné informácie vzťahujúce sa k fungovaniu Vašej spoločnosti v medzinárodnom rámci a odkáže Vás na konkrétne národné zákony alebo medzinárodné zmluvy. FO však nepreberá žiadnu záruku, pokiaľ tieto národné predpisy nesprávne použijete vo svojom podnikaní. Pre splnenie všetkých národných požiadaviek voči štátu, v ktorom podnikáte, Vás FO výslovne upozorňuje na dôležitosť konzultácie Vašich podnikateľských zámerov s daňovým poradcom, tak ako pri podnikaní prostredníctvom inej národnej právnej entity.

FO používa klientom poskytnuté informácie iba k vyplneniu štátom požadovaných formulárov, fakturácii, účtovým a platobným účelom alebo kontaktovaniu klienta vo vzťahu k objednanej službe. Nepredávame, nedodávame, nedelíme sa ani neprenajímame tieto informácie k nijakým iným účelom.

Objednaná služba bude vykonaná po uhradení faktúry, ktorá je automaticky vystavená po odoslaní potvrdenej objednávky s odsúhlasením týchto obchodných podmienok. Faktúru možno rovnako nájsť na nasledujúcej prehľadnej stránke po odoslaní potvrdenej objednávky. Faktúru možno vystaviť iba na už existujúci subjekt, a preto nie je možné fakturovať za naše služby na práve zakladanú spoločnosť.

Vyplnené dotazníky (žiadosť o živnostenské listy a žiadosť o zapísanie do obchodného registra), ktoré FO poskytuje zdarma k objednávke Komplet, pripravuje nezávislý zástupca, ktorý koná v rámci svojej riadnej činnosti.

Po zaplatení celej čiastky, vrátane prípadných poplatkov za medzinárodný prevod jedným z vybraných platobných spôsobov a pripísaní čiastky na náš účet, Vám bude potvrdené prijatie objednávky.

Pri využití služieb s ročnými správnymi nákladmi sa vystaví faktúra na ďalší rok 45 dní pred uplynutím ročného cyklu počítajúc od dátumu na zakladacej listine. Splatnosť vystavenej faktúry je 15 dní. Pokiaľ nebudú prostriedky pripísané na účet 10 dní pred uplynutím ročného cyklu, rezignujeme automaticky na všetky poskytované služby ku koncu ročného cyklu počítajúc ku dňu založenia spoločnosti a spoločnosť bude nenávratne vymazaná z úradnej moci, z obchodného registra pre nesplnenie zákonných povinností. Celý firemný majetok prepadá k dátumu zrušenia spoločnosti britskej Korune (nárokovanie si týchto hodnôt je podvod a trestný čin spojený s trestno-právnym stíhaním). V tomto prípade sa klient zaväzuje uhradiť náklady spojené s rezignáciou vo výške €1.000. Za túto pohľadávku ručia okrem objednávateľa i všetci riaditelia spoločnosti spoločne.

Objednaním "nominee" služieb, skrytá osoba súhlasí s tým, že "nominee"  rezignuje na poskytované služby v prípade ich nepredĺženia klientom zaplatením a tiež v prípade, že spoločnosť bude vyšetrovaná pre trestnú činnosť alebo pre akýkoľvek iný prípad, kedy by "nominee" hrozil akýkoľvek postih z dôvodu porušovania zákona skrytými osobami spoločnosti. "Nominee" riaditeľ tiež rezignuje, pokiaľ skryté osoby overeným podpisom nepotvrdia súhlas s poskytovaním "nominee" služieb.

Túto službu je možné rovnako vypovedať najskôr 60 dní pred dátumom uvedeným na zakladacej listine a to písomne nášmu miestnemu poradcovi (v slovenskom jazyku). Vo výpovedi musíte uviesť, či chcete spoločnosť predať do správy nejakej inej spoločnosti, alebo spoločnosť zrušiť. V tomto prípade Vám budú vyúčtované administratívne náklady vo výške €149.

Pre vykonanie objednaných služieb sa predpokladajú nasledujúce lehoty od písomného potvrdenia objednávky:

založenie Limited, pripravenie zložky obsahujúce rozhodnutie valného zhromaždenia, príslušné tlačivá, rozdelenie podielov, požadované uznesenie, plné moci a podielové certifikáty do 2 pracovných dní,

verifikácia údajov britským obchodným registrom a výpis z obchodného registra do nasledujúcich 1-3 dní,

Expres Apostil do nasledujúcich 3-5 pracovných dní,

úradný preklad do nasledujúcich 2 pracovných dní,

príprava všetkých príloh pre žiadosť o vydanie živnostenských listov pre organizačnú zložku a pre žiadosť o registráciu organizačnej zložky do nasledujúcich 2 pracovných dní,

dodanie poštou do 7 pracovných dní, kuriérom do 2 pracovných dní,

Obvyklá doba vybavenia kompletnej zákazky bez VAT registrácie je 10-14 pracovných dní plus doba na zaslanie ku klientovi. Nová spoločnosť je však po 2 dňoch funkčná, tzn. môže zahájiť svoju činnosť.

Ak je po zaplatení objednávka stornovaná, je možné vrátiť iba pomernú časť z nevyužitých služieb. Pri stornovaní zákazky budete najskôr oboznámený so stavom realizácie objednávky. Pretože je založenie spoločnosti veľmi rýchla záležitosť, je možnosť refundácie obmedzená. S ohľadom na fakt, že vznikajú rovnako cudzie náklady (kuriér, poplatky štátu), nie je možné tieto cudzie náklady po ich využití refundovať. U komplexnejších programov (Štandard+ a Komplet), kde je súčasťou služby aj preklad do slovenského jazyka, je preklad pripravený až po vyhotovení všetkých originálnych dokumentov vrátane apostil (asi 3-4 dni). Pokiaľ je storno potvrdené pred zadaním prekladu, bude vrátená čiastka vo výške 75% z ceny uvedenej na preklad. Minimálny storno poplatok je €50 a je použitý na úhradu administratívnych nákladov spojených so stornovaním zákazky. Pri vrátení prostriedkov medzinárodným prevodom sa všetky bankové výdavky zadávajú k tiaži klienta.

Žiadne naše služby niesú poskytnuté na území Slovenskej republiky.

Form Online, jeho agenti, reprezentanti a zamestnanci špeciálne vylučujú akúkoľvek záruku nad poskytnutú obmedzenú záruku uvedenú vyššie, bez ohľadu na jej zdôraznenie alebo vyjadrenie, vrátane záruk obchodovateľnosti a účelu použitia. Za žiadnych okolností neručí FO, jeho poradcovia, agenti, reprezentanti a zamestnanci za škody alebo ťažkosti spôsobené vznikom alebo prevádzkovaním spoločnosti. Ručenie FO je obmedzené iba na služby zaplatené spoločnosti FO. Pokiaľ nie ste spokojní, prosím kontaktujte našu spoločnosť. V prípade sporu podliehajú účastníci tejto dohody súdnej moci Anglicka a Walesu.

Nevyhnutná podmienka spolupráce je, že objednané služby nebudú použité k nezákonným alebo nemorálnym činnostiam. V prípade preukazateľného podozrenia z takýchto aktivít (napr. škandalizácia médiami), pri opakovanom vulgárnom a urážlivom jednaniu sme oprávnení od poskytovania služieb odstúpiť a nominee orgány nahradiť skrytými osobami.