Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


DANE

Dane sú nevyhnutným firemným nákladom, ktoré musí každá spoločnosť plánovať, pokiaľ sa nechce dostať do neočakávaných platobných problémov. Dane však je  možné plánovať nielen národným účtovaním zákonných nákladov a odpočitateľných položiek, ale hlavne využitím medzinárodných účtovných a daňových pravidiel, zmlúv a dohôd.

Všeobecne

LTD môže dane za svoju slovenskú pobočku riešiť v SR                                                                     
- buď striktne podľa slovenskej legislativy,
- alebo podľa medzinárodného práva.

Podľa slovenského práva si ale LTD uzavrie možnosť manévrovania medzi dvomi daňovými systémami, ktoré jej umožňujú väčšiu voľnosť, naopak LTD podriadia slovenskej striktnosti so všetkými dôsledkami. Nezbavuje ju to však povinnosti pobočku zároveň účtovať aj podľa britského práva v UK.

Alternatívne môže Limited pre svoju pobočku uplatniť medzinárodné právo s rozložením kontrolných právomocí medzi SR a UK.

Základný právny vzťah medzi vnútroštátnym predpisom a zmluvou je uvedený v ustanovení § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov a v § 162 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov.

Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená, má prednosť pred týmto zákonom (zákonná prioritná doložka), t. j. ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak. Tým môže slovenskému FÚ veľmi obmedziť pole pôsobnosti na úkor výhodnejšieho britského.

Limited, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky svoje sídlo (pobočku), majú stále daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Je preto nevyhnutné dobre rozlíšiť, kedy sa stávajú a hlavne kedy sa nestávajú slovenskými daňovými poplatníkmi.

V tejto oblasti poskytujeme našim klientom dôkladnú podporu. Viac informácii nájdete tu.

Účtovný podvod

Účtovným podvodom sa rozumie úmyselné predkladanie účtovníctva, ktoré nezobrazuje skutočnú hodnotu alebo finančnú aktivitu spoločnosti.

Účtovný podvod je trestný čin bez ohľadu na to, koľko peňazí sa to týka.

Typickým príkladom účtovného podvodu je tvrdenie, že Limited nevykonávala žiadnu činnosť,aj keď v skutočnosti podnikala prostredníctvom svojej pobočky alebo dcérskej spoločnosti.
chartered

Ako sa chrániť pred účtovným podvodom?
Účtovníctvo riešiť výlučne prostredníctvom autorizovaného účtovníka so štátnymi skúškami (The Institute of Chartered Accountants), ktorý je spoluzodpovedný za správne vyhotovenie účtovníctva a správnosť záznamov garantuje.

Dôsledky objaveného účtovného podvodu

  • Konfiškačný rozkaz
  • Nariadenie o európskom exekučnom titule
  • Diskvalifikácia k vedeniu spoločnosti ako riaditeľ.

Nariadenie o európskom exekučnom titule

Zásada vzájomného uznávania je základným kameňom súdnej spolupráce v rámci Európskej únie.

Európsky exekučný príkaz umožňuje voľný pohyb tohto rozhodnutia v Európskej únii. Ako také, toto potvrdnie predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutie.

Pokiaľ je získaný európsky exekučný titul, nie je potrebné vyhlásenie vykonateľnosti v členskom štáte, v ktorom sa usiluje o výkon rozhodnutia.

Rozhodnutie, ktoré je potvrdené ako európsky exekučný titul, je vykonateľné v členskom štáte dlžníka.

Riadne účtovníctvo

keyRozbeh podnikania a riadenia firmy je veľká výzva a britský FÚ na rozdiel od SR chápe, že k riadnemu plneniu povinností môžu firmy potrebovať jeho asistenciu. Pokiaľ autorizovanému účtovníkovi aj napriek jeho vysokej kvalifikácii nieje riešenie nejakého problému jasné, môžu zdarma konzultovať (a konzultujú) správne postupy riešenia jednotlivých zadaní. Rady FÚ sú veľmi detailné a záväzné. Dokonca majú prednosť pred zákonom. To znamená, že pokiaľ sa dodatočne zistí nesprávný postup a keď firma postupovala v súlade s pokynmi FÚ, ide táto chyba na vrub FÚ a nikdy nie na úkor firmy. Účtovnú závierku preto vykonávame prostredníctvom našich vlastných britských autorizovaných účtovníkov so štátnymi skúškami. Klienti však nemusia podávať účtovníctvo exkluzívne cez nás. V tom prípade vzniká len zdielaná správa spoločnosti,ktorá u nás iba zvýši správne poplatky (20 Eur).