Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


POUŽITIE

Použitie spoločnosti Limited

PODNIKANIE

Limited vykonáva činnosť, kvôli ktorej bola založená

- sama,

- prostredníctvom organizačnej zložky.

DRŽENÍ MAJETKU

Limited vlastní majetok a poskytuje ho ďalej, čím je majetok v rukách spoločnosti nepodstupujúcej žiadne riziká.

HOLDING

Limited je podielnikom v slovenskej spoločnosti. Zmeny vlastníckej štruktúry slovenskej spoločnosti možno vyriešiť do pár hodín prevodom Limited na nového vlastníka.

KOMBINÁCIA


Cudzinci z EU (Limited) majú v oblasti osobných a majetkových práv rovnaké práva a povinnosti ako slovenskí štátni občania.

Zásada rovnosti podmienok pre podnikanie zahraničných osôb v Slovenskej republike sa bude vzťahovať na zahraničné osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky plánujú usadiť či tu pôsobiť relatívne trvalo vytvorením organizačnej zložky a rozvíjať tu podnikanie v pravom slova zmysle, teda sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

Pre zahraničné právnické osoby platí zásada, že jej vnútorné právne pomery a ručenie členov alebo spoločníkov za jej záväzky, sa riadi taktiež právnym poriadkom, podľa ktorého bola založená..

Súvisiace informácie:
Časový rozvrh založenia LTD