Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Vedenie zákonných registrov

Statutory registers (Zákonné registre)

Všetky povinnosti uvedené na tejto stránke poskytujeme zdarma bez príplatku vrámci objednanej spoločnosti! Činnosť je vykonávaná vysokoškolsky vzdelanými britskými rezidentami, dlhodobo sa špecializujúcimi na uvedenú problematiku.   

Každá britská Limited musí, podľa Zákona o spoločnostiach (Companies Act 2006, ďalej len Zákon), viesť určité zákonné registre, ktoré zobrazujú stav tejto spoločnosti. Riaditeľ alebo sekretár ich musí aktualizovať, kedykoľvek si to zákon vyžaduje. Zanedbávanie tejto povinnosti môže byť nebezpečné. Neplnenie zákonných požiadaviek je porušenie zákona (trestný čin), za ktoré je zodpovedný riaditeľ spoločnosti alebo ním poverená osoba (skrytý riaditeľ).

Britský Obchodný register má značné právomoci vynútiť si požiadavky podľa Zákona. Aby bol uspokojený verejný záujem na prístup k týmto firemným údajom a zároveň včasné plnenie týchto povinností, OR má právomoc udeliť pokutu v zákonnej výške 5.000 libier.

Každá pokuta je ľahko vymáhateľná vrámci EU na základe Smernice rady 2010/24/EU zo dňa 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov, cla a iných opatrení.

To znamená, že pokiaľ je vydané Rozhodnutie o pokute proti riaditeľovi napr. Obchodným registrom Veľkej Británie, na priamu žiadosť britských úradov, vymáha slovenský FÚ túto pohľadávku v SR, ako by išlo o pohľadávku voči slovenskému FÚ.

Verejný prístup k registrom spoločnosti

Povinnosťou každej firmy v Anglicku je, aby umožnila verejný prístup k vlastným registrom vo svojom sídle alebo na inej britskej adrese. Táto adresa je zároveň vedená ako inšpekčná adresa, kde je možné správnosť, úplnosť a aktuálnosť registrov kontrolovať. Zákon výslovne predpisuje oznámenie zmeny miesta vedenia Zákonných registrov na príslušných formulároch.

Firmy v Anglicku vedú tradične tieto záznamy v špeciálne zabezpečených doskách. Zákonné registre môžu byť zároveň vedené i elektronicky.