Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Komanditní společnost

Komanditní společnost je speciální právní forma podnikání, která se vyznačuje kombinací prvků společnosti s ručením omezeným a odštěpného závodu.

Tam, kde může odštěpný závod čelit omezením při přístupu k financování nebo podpoře ze strany českých institucí a programů, které mohou být preferenčně nabízeny domácím společnostem, je komanditní společnost jednoznačně nejlepší volba. Je totiž standartní česká právnická osoba.

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

  • Limited tvoří základ komanditní společnosti

SPOLEČNÍK (KOMANDITISTA)

  • je zapsán do obchodního rejstříku jako spolumajitel
  • spolumajitel
  • příjemce zisku po zdanění

HLAVNÍ SPOLEČNÍK (KOMPLEMENTÁŘ)

  • statutár (LTD)
  • spolumajitel
  • příjemce zisku před zdaněním

Komanditní společnost musí mít alespoň

- jednoho hlavního společníka (komplementáře) a
- jednoho běžného společníka (komanditistu)

Postavení hlavního společníka (komplementáře) odpovídá součtu jednatele a společníka SRO, postavení společníka (komanditisty) komanditní společnosti odpovídá zhruba společníkovi SRO.

Ve spojení s firmou v Anglii vzniká standardní česká právnická osoba. LTD plní hlavního společníka (komplementáře) a statutárního orgánu a její jméno je uvedeno v názvu firmy:

Např. My company Limited & spol. k.s. (My company Limited & co. kom.spol.)

Několik klíčových rysů komanditní společnosti zahrnuje:

1. Omezené ručení: Komanditisté ručí omezeně, jen svým vkladem do společnosti. Limited ručí za dluhy a závazky pouze do výše svého majetku, který bývá obvykle 1 britská libra.

2. Samostatná česká právnická osoba: Komanditní společnost je samostatná právnická osoba, která může uzavírat smlouvy, vlastnit majetek, žalovat a být žalována na své jméno.

3. Registrace: Komanditní společnost je registrována až po vzniku zahraniční společnosti a doložení její existence zahraniční dokumentací.

4. Řízení: Komanditní společnost je řízena přímo zahraniční společností na pozici „jednatele“ (komplementáře), který je zodpovědný za řízení společnosti a plnění povinností vyplývajících ze zákona. Komplementář je zároveň hlavním vlastníkem komanditní společnosti.

5. Zdanění: Komanditní společnost daní část zisku komanditní společnosti sama za sebe. Jako zahraniční společnost může stejně jako odštěpný závod využít platné mezinárodní smlouvy, které mají přednost před českou legislativou a umožňují řadu využít daňové úlevy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění, což může snížit celkovou daňovou zátěž (viz. Možnosti použití odštěpného závodu).

6. Ručení: Jen hlavní společník (Limited) ručí za dluhy společnosti bez omezení. 

7. Další znaky: Společnost mohou založit min. 2 osoby, z nichž jednou může být zahraniční společnost. Minimální výše vkladu běžného společníka (komanditista)  není omezena.