Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Priame podnikanie Limited na území SR

Slovenský právny poriadok takú osobu, ktorá bola platne založená a existuje podľa cudzieho právneho poriadku, uznáva ako subjekt práva bez výhrad.

Pokiaľ by zahraničná osoba mala v úmysle poskytovať svoje služby iba dočasne, slovenské právo by ju posudzovalo ako podnikateľa, ktorý má sídlo v zahraničí, a činnosť tejto zahraničnej osoby môže v tomto prípade označiť ako „prechodnú“.

V tom prípade LTD podniká ako britská firma mimo kompetencií slovenských úradov. Britský účtovník  vedie účtovníctvo LTD a podává britské daňové priznanie. Kontrola daní je možná len do 9 mesiacov od podania DP.

To však platí len za predpokladu, že jej doba vykonávania činností preukázateľne nepresiahne šesť mesiacov v akomkoľvek období 12 kalendárnych mesiacov po sebe idúcich, inak automaticky vzniká Slovenská stála prevádzkareň.

Zahraničná osoba sa môže v rámci svojho podnikania podieľať na činnosti slovenskej právnickej osoby bez toho, aby musela založiť novú právnickú osobu či pristúpiť do už existujúcej, a to na základe zmluvného vzťahu, ktorý môže byť založený napr. zmluvou o združení, zmluvou o tichom spoločníkovi apod.

Zahraničné osoby môžu za účelom podnikania vytvárať so slovenskými osobami rôzne združenia podľa nového občianského zákonníka, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Také združenie potom vzniká na základe písomnej zmluvy o združení.