Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Limited a organizačná zložka (pobočka)

Organizačná zložka je samostatná časť závodu zahraničnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej zahraničný podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť na Slovensku.

Potreba zriadiť organizačnú zložku môže vzniknúť dvoma spôsobmi:
1. Zo zákona: podnikaním mimo územia Slovenska po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.
2. Na základe rozhodnutia spoločnosti: dobrovoľne.

Organizačná zložka je časť závodu, ktorá môže fungovať samostatne a plniť svoje úlohy. Má vlastnú organizačnú, prevádzkovú a riadiacu štruktúru, ale nie je samostatným právnym subjektom

Organizačná zložka musí byť riadne zapísaný v obchodnom registri a musí mať pridelené vlastné IČO. Hoci je pobočka prevádzkovo a organizačne nezávislá, jej účtovné a daňové povinnosti sú spojené so zahraničnou spoločnosťou, ktorá je za ne plne zodpovedná.

Zahraničná spoločnosť môže prostredníctvom odštepného závodu vykonávať všetky činnosti, ktoré sú v súlade so zákonmi Slovenska a ktoré sú uvedené v povolení na začatie činnosti. Jej činnosť musí byť vždy v súlade s obchodným zákonníkom a ďalšími predpismi a zákonmi platnými na Slovensku.

Možnosti využitia organizačnej zložky

  • umožňuje podnikať na území druhého štátu bez toho, aby vznikla povinnosť viesť anglické účtovníctvo a platenie daní v Británii,
  • firma profituje z nižšieho zdanenia než na Slovensku (až okolo 2%).

Medzinárodné zmluvy sa uzatvárajú medzi krajinami s cieľom zlepšiť obchod a investície a zabrániť dvojitému zdaneniu. Tieto zmluvy majú prednosť pred slovenským právom, ak sú schválené, ratifikované a vyhlásené.

Zahraničné spoločnosti preto môžu bez problémov podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky. To znamená, že nezakladajú dcérsku spoločnosť, ale iba zriadia určité miesto s majetkom a ľudskými zdrojmi - organizačnú zložku.

Tieto medzinárodné zmluvy určujú, ktorý štát má právo zdaňovať príjmy zahraničnej spoločnosti a ako sa zamedzí dvojitému zdaneniu. Všeobecne platí, že daňová povinnosť sa vzťahuje len na príjmy prislúchajúce konkrétnemu miestu, kde zahraničná spoločnosť vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike (stála prevádzkareň). Existujú však aj príjmy, ktoré nie sú priraditeľné stálej prevádzkarni a nepodliehajú zdaneniu.

Hlavnou výhodou je zložitejšia daňová a právna situácia: organizačná zložka vytvára zložitejšiu daňovú a právnu situáciu navonok, pričom nemusí spĺňať všetky požiadavky a predpisy na Slovensku. Práve medzinárodné zmluvy poskytujú zahraničným spoločnostiam ďalšie práva, ktoré majú prednosť pred slovenskými právnymi predpismi, ktoré potom podľa súdu nemožno neuplatniť ani podporne.

Zahraničné spoločnosti majú na základe svojho sídla mimo Slovensko neobmedzené daňové povinnosti voči svojmu domovskému štátu, ale len obmedzené daňové povinnosti voči štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť (Slovensko). Daňové orgány hostiteľského štátu majú preto voči zahraničnej spoločnosti len obmedzené daňové práva.