Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Limited s pobočkou (organizačnou zložkou)

Ako  bolo vysvetlené tu, pobočka nie je iná firma. Ide iba o jednu právnickú osobu registrovanú v dvoch obchodných registroch, v dvoch štátoch.

Platí tak princíp jedna firma – jedno účtovníctvo – rozdelené do dvoch účtovných jednotiek.
Každá časť firmy je totiž samostatná účtovná jednotka účtujúca podľa pravidiel krajiny umiestnenia.

1 Účtovná jednotka Limited
Je nadriadená jednotka, daňová povinnosť v UK

2 Účtovná jednotka pobočka
Je podriadená účtovná jednotka, daňová povinnosť v SR.

  • Podnikanie iba prostredníctvom pobočky – LTD je úplne nečinná.

Slovenská OZ podniká ako slovenská firma. Slovenský účtovník vedie slovenské účtovníctvo a podáva slovenské daňové priznanie.

Slovenské účtovníctvo je však súčasťou účtovníctva LTD a musí sa zaúčtovať do britských účtovných výkazov. Pretože Limited nevykazuje vôbec žiadnu činnosť, predstavuje účtovníctvo len malý rozsah. Náklady za vedenie LTD je možné odpočítať v účtovníctve  pobočky.

Výhoda: Tým všetky účtovné  povinnosti voči britským úradom končia. Firma funguje ako s.r.o.
Nevýhoda: Podnikateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom prenášať prednosti britských pravidiel do SR

  • Podnikanie prostredníctvom pobočky – LTD využitá k „daňovým“ účelom

Slovenská pobočka podniká ako slovenská firma. Slovenský účtovník vedie slovenské účtovníctvo a podáva slovenské daňové priznanie. LTD funguje ako britská firma mimo kompetencie slovenských úradov.

Pretože platí vyššie uvedený princíp jedna firma – jedno účtovníctvo – rozdelené do dvoch účtovných jednotiek, má každá časť firmy daňovú povinnosť v krajine umiestnenia s výnimkou prípadov, keď  je zo zdanenia vyslovene vyňatá.

Pobočka nemá vlastnú správu (vedenie), vlastný základný kapitál a vlastníkov. Je zriadená LTD ako jej časť. Právne je plne závislá od zahraničnej centrály. Preto umožňujú slovenské i medzinárodné zákony zohľadniť náklady na správu a riadenie pobočky a náklady LTD od výnosov pobočky odpočítať.

Výhoda: Zmyslom vzniku dvoch prepojených účtovných jednotiek je rozdelenie účtovných  položiek podľa ich prijateľnosti medzi jednotlivé finančné úrady a tým profitovať z rozdielnych prístupov úradov a teda konkurencie jednotlivých právnych prostredí.

Akú časť výnosov a nákladov je možné priradiť organizačnej zložke? Aké zvoliť deliace kritérium?

K otázke delenia výnosov a nákladov organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby je nutné pristúpiť odlišne od delenia medzi dve účtovné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu. Organizačná zložka je totiž súčastou LTD a z pohľadu práva ide o jeden jediný právny subjekt.

Rozdelením výnosov a nákladov sa venuje hlavne daňové právo. Princíp je do značnej miery kompatibilný s požiadavkou na skutočný a pravdivý obraz účtovníctva a súčasne so základnými princípmi účtovníctva.

Daňová povinnosť (daňový základ) pobočky

Existuje niekoľko spôsobov a možností, akým spôsobom náklady prenášať do slovenského účtovníctva alebo ako rozdelovať zisk vo vnútri firmy. Tieto postupy sú  však ako bonus k dispozícii iba našim klientom, ktorí využili naše služby k založeniu Limited a organizačnej zložky.