Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited a odštěpný závod (pobočka, dříve organizační složka)

Odštěpný závod je samostatná část závodu zahraniční společnosti, prostřednictvím které provádí zahraniční podnikatel obchodní činnost na území České republiky.

Nutnost založit odštěpný závod může vzniknout dvěma způsoby:
1. Ze zákona: podnikáním za území ČR déle než 6 měsíců.
2. Rozhodnutím společnosti: dobrovolně.

Odštěpný závod je část závodu, která může samostatně fungovat a plnit své úkoly. Má vlastní organizaci, provozní a řídící strukturu, ale není samostatnou právnickou osobou

Odštěpný závod musí být řádně zaregistrován v obchodním rejstříku a je mu přiděleno vlastní IČO. Přestože je odštěpný závod provozně a organizačně samostatný, jeho účetnictví a daňové povinnosti jsou spojeny se zahraniční společností, která za ně nese plnou odpovědnost.

Zahraniční společnost může prostřednictvím odštěpného závodu provádět veškeré činnosti, které jsou v souladu se zákony České republiky a které jsou uvedeny v povolení pro zahájení činnosti. Jeho činnost musí být vždy v souladu s obchodním zákoníkem a ostatními předpisy a zákony platnými v České republice.


Možnosti použití odštěpného závodu

  • umožňuje podnikat na území jiného státu bez toho, aby vznikala povinnost vést plné anglické účetnictví v Británii,
  • umožňuje transfery zisku do Británie.

Mezi jednotlivými státy se uzavírají mezinárodní smlouvy, které pomáhají zlepšit obchod a investice a zabránit dvojímu zdanění. Tyto smlouvy mají přednost před českým zákonem, pokud jsou schválené, ratifikované a vyhlášené.

Proto mohou snadno zahraniční společnosti podnikat na území ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu. To znamená, že nezaloží dceřinou společnost, ale jen si zde zřídí určité místo disponující majetkem a lidskými prostředky – odštěp(e)ný závod.

Tyto mezinárodní smlouvy určují, který stát má právo příjem zahraniční společnosti zdanit a jakým způsobem se vyloučí dvojí zdanění. Obecně se daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy, které lze přičíst konkrétnímu místu, kde zahraniční společnost provozuje své podnikání v ČR (stálá provozovna). Nicméně, existují i příjmy, které nelze přičíst do stálé provozovny, a na ty se daňová povinnost nevztahuje.


Exkluzivní postavení odštěpného závodu

Odštěpný závod má jedinečné postavení v českém systému:

► Nemá právní subjektivitu a není tedy samostatnou společností.
► Je v plné míře závislý na svém zřizovateli. Podle jehož práva se zřizuje.
► Českému právnímu řádu podléhá jen omezeně.
Sazba daně 15 % se vztahuje na základ daně dosažený prostřednictvím odštěpného závodu.

Mezinárodnost odštěpného závodu umožňuje uplatnit mezinárodní právo s rozložením kontrolních pravomocí mezi ČR a UK. Nejde o povinnost, jen o právo, které lze při styku s českými úřady vyžadovat.

Na druhé straně je nutná správná aplikace národního a mezinárodního práva, protože neznalost předpisů neomlouvá.

Související informace:
Daně
Daňová optimalizace