Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited a s.r.o.

České s.r.o. je horší alternativou k odštěpnému závodu při podnikání na území ČR. Jestliže je její zřízení nevyhnutelné, je nutné zohlednit zásadní změny, které v českém právu nastaly s účinností nového občanského zákoníku.

S účinností nového obchodního zákoníku došlo v korporátním právu k celé řadě změn, které mají významný vliv nejen na strukturu společnosti, ale i na odpovědnost za škodu (§ 51 zákona o korporacích (ZOK) a násl.).

SRO lze ve spojení s LTD nyní postavit takto.

 

ZOK tak zavádí konstrukci, dle které nesou členové orgánů při správě společnosti plnou odpovědnost za neúspěchy společnosti pokud neprokáží, že vzhledem ke všem okolnostem jednali řádně a nemohli újmu předpokládat.

V neposlední řadě byla pravidla správy doplněna o možnost soudu, aby nejen vyloučil toho, kdo porušuje své povinnosti nebo přivedl obchodní korporaci do úpadku, z výkonu funkcí člena orgánů jakékoli společnosti (§ 63 a násl. ZOK), ale aby rozhodl o ručení člena statutárního orgánu korporace za její dluhy, pokud došlo k jejímu úpadku a pokud tomu rozumnými prostředky nezabránil (§ 68 ZOK).

Tím se stává společnost s ručením omezeným nevypočitatelná a neomezené ručení dotknutelné. Majetek statutárního orgánu je vydán na milost a nemilost úsudku soudu. Soudní řízení není v České republice otázkou týdnů nebo měsíců. Během procesu, ať už je výsledek jakýkoliv, má soud k dispozici nemilosrdnou blokaci veškerého majetku jednatele po dobu celého soudního procesu včetně případných odvolání jedné či druhé strany.

Možná právě proto vznikla možnost dosazení právnické osoby do pozice jednatele české korporace. V případě použití nemajetné britské společnosti Limited je pozice jednatele obsazena členem, který může fyzickou osobu od přímých důsledků ztráty majetku chránit.

Fyzická osoba je i přesto nadále v OR uvedena jako osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Není však sama členem řídícího orgánu na kterou se výše uvedené paragrafy vztahují.

Pokud už musí být založeno SRO, potom se firma s britským jednatelem jeví jako nejvhodnější volba.

Další užitečné informace