Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Založení Nadace

Zatímco LTD je podnikatelský subjekt fungující pro zisk, nadace vzniká k dosahování užitečných cílů. Stejně jako LTD i Nadace se zapisuje do obchodního rejstříku s označením, že se jedná o Nadaci.

Aby bylo možné Nadaci do OR zapsat, společenská smlouva musí být konstruována takovým způsobem, ze kterého bude patrný specifický účel subjektu včetně zákazu distribuce výnosů. Musí být zajištěno, že veškerý příjem bude použit k účelu Nadace a nebude vyplácen členům jako dividendy.

Nadace musí mít zdroj peněžních prostředků nebo pravidelný příjem k podpoře svého účelu. Toto bude nutné potvrdit při registraci.

Korporátní daň se platí jen z obchodního zisku, investic a zdanitelných výnosů, nikoliv z darů. Zdanění záleží na tom, zda Nadace bude striktně respektovat zákonný požadavek a výlučně podporovat účel za kterým byla registrována.

Vklad nemovitosti do nadačního jmění a daň z nabytí nemovitých věcí

Pro řešení situace je rozhodující právní úprava nadací tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Na podstatě činnosti nadací, jejich fungování, majetkových otázek apod. se z pohledu principů nic nemění oproti původní úpravě, která byla dříve provedena zákonem č. 227/1997 Sb.. Na rozdíl od kapitálových společností a případně družstev, tím, že zakladatel, resp. zřizovatel nadace, vloží další majetek do nadace, nezískává žádné protiplnění. Nezvyšuje se tedy jeho účast na činnosti nadace, na jejím majetku, nenavyšuje se žádný jeho „obchodní podíl“. Není zkrátka dána žádná vazba, především není vazba majetková, mezi zřizovatelem nadace a nadací. To je absolutně klíčové.

Pokud tedy neexistuje „protiplnění“, není uvedená transakce úplatnou. Není-li transakce úplatnou, nevzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí.

K založení Nadace jsou důležité následující informace:

• jméno
• nadační účel
• kdo bude nadaci řídit (‘ředitel’) a kdo budou její vlastníci (členové)

Nadaci lze objednat a založit stejným způsobem jako společnost LTD.