Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited a veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost je osobní společnost, pro podnikání alespoň dvou osob (společníků) pod společným obchodním jménem.

Tato konstrukce, stejně jako Limited s komanditní společností, je značně nevýhodná.

Z daňového hlediska se výsledek hospodaření přerozdělí na jednotlivé společníky podle společenské smlouvy nebo rovným dílem. Zahraniční společníci v.o.s. musí následně prokázat splnění podmínek transparentnosti dle Pokynu MF (FÚ musí prověřit). Zisky těchto zahraničních společníků jsou pak považovány jako příjmy ze zdrojů na území ČR dosahované prostřednictvím vzniklé stálé provozovny.

Z daňového hlediska tedy LTD vzniká stálá provozovna. Stává se z ní český daňový subjekt, který se posuzuje výlučně podle českého práva. Ve srovnání s organizační složkou tak nemá stálá provozovna jako produkt v.o.s. žádné výsady plynoucí z mezinárodních dohod ve vztahu k účetnictví, ke zdanění zisku nebo ke způsobu kontroly FÚ. LTD je zcela bez možnosti uplatnění jakýchkoliv vnitropodnikových výhod ve smyslu transferů nákladů a zisků mezi CZ a UK.

Každého takového společníka, který prokáže správci daně rozhodné údaje, je pak třeba daňově registrovat dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění a individuálně jej zdaňovat.

Tento příjem ale zároveň podléhá zdanění v UK podle zákonné prioritní doložky a musí se opětovně zdanit v UK. Podle britských zákonů bude česká daň zaplacená podle českých předpisů započtena na britskou daň připadající na tytéž zisky, z nichž byla daň zaplacena. Na rozdíl od účtování a zdaňování poboček (organizačních složek), dojde však k uplatnění rozdílu daně mezi UK a CZ a dodatečnému dodanění zisku o 1%.

Jedná se tedy o nesrovnatelně horší řešení ve srovnání s pobočkou (organizační složkou).

Související informace:
Daně