Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Registrace k VAT (DPH)

Klienti využívající našich služeb nemusí dle platných registračních pravidel registrovat společnost k VAT bez ohledu na výši obratu. I když se toto tvrzení může zdát v rozporu se zažitými postupy v ČR, existuje celá řada důvodů, proč tomu tak v UK není.

Pro ilustraci uvádíme jako malý vzorek jednu konkrétní situaci, kdy však řádné právní podložení přísluší pouze našim klientům:

U služeb podle Směrnice rady č. 2008/9/ES a 2008117/ES o službách platí, že pokud má LTD i zdanitelná plnění v UK, které přesahují registrační limit, avšak tyto plnění spadají do systému účtování "reverse charge", nemusí se společnost v UK registrovat k VATu.

Originální citace: If the company makes taxable supplies in the UK that exceed the UK VAT registration threshold, and these supplies are covered by the reverse charge then that company will not be required to register for VAT in the UK.

Registrace k českému DPH

Registrace k DPH pro český odštěpný závod probíhá na jiném principu než registrace české korporace, protože odštěpný závod není českou korporací. Při (dobrovolné) registraci k DPH se odštěpné závody s komplikacemi dosud prakticky nesetkávají.

Finanční úřady po celé republice komplikují evidenci nově založených českých firmem jako dobrovolné plátce daně z přidané hodnoty. Současná opatření mají za cíl prokázat, že jde o seriózní podnikání.

Zákon o DPH byl původně koncipován tak, aby poskytl českým rezidentům určitou výhodu před nutností povinné registrace. Tato výhoda se nyní stala nevýhodou a zahraniční právnické osoby se mohou snadno stát plátcem DPH ze zákona.

Registraci je výhodné začít řešit již před zahájením založení odštěpného závodu. Bližší informace jsou k dispozici jen našim klientům.