Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Mimoriadne akcie namiesto mzdy

dividendsMimoriadne akcie neposkytujú rozhodovaciu právomoc ani nárok na majetok spoločnosti (majetkový podiel). Držiteľovi dávajú iba právo na podiel zo zisku  vyplývajúci z vlastníctva akcie. Jej právny rámec je možné zásadne obmedziť (prevoditeľnosť, zánik).

V súčasnosti platí, že z prijatých dividend sa od 1.1.2018 neplatí zdravotné poistenie. Sadzba dane pre dividendy vyplatené fyzickej osobe, SK residentovi z Veľkej Británie predstavuje 7%.

Dividendy je možné z LTD vyplácať kedykoľvek, napr. týždenne, mesačne a pod.

Podrobnosti sú však určené iba našim klientom.

Príklad výplaty mesačnej čiastky  1.000 €:

A)    Hrubá mzda                          1.000 €
Čistá mzda                              702 €
Daň po zľave                          -164 €
Pojištenie zamestnanec         -134 €
Pojištenie zamestnávateľ       -352 €
Odvody štátu celkom:          -650 €
B) Dividenda                          1.000 €
Čisté dividendy                      930 €
 Daň z dividendy                     -70 €
Zdravotné poist. z dividend       0 €

Odvody štátu celkom:         -70 €

Pozn.:
K výpočtu slovenských odvodov bol použitý verejný výpočtový program.