Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Registrácia k VAT (DPH)

Klienti využívajúci  naše služby nemusia podľa  platných registračných pravidiel registrovať spoločnosť k VAT bez ohľadu na výšku obratu. Aj keď sa toto tvrdenie môže javiť v rozpore so zaužívanými postupmi v SR, existuje celý rad  dôvodov,  prečo tomu tak v UK nie je.

Pre ilustráciu  uvádzame ako príklad  jednu konkrétnu situáciu, kedy však podrobné  právne podloženie  prináleží iba  našim klientom:

Pri službách podľa Smernice rady č. 2008/9/ES a 2008117/ES o službách platí, že pokiaľ má LTD zdaniteľné plnenia v UK aj keď presahujú registračný limit, avšak tieto plnenia spadajú do systému účtovania "reverse charge", nemusí sa spoločnosť v UK registrovať k VATu.

Originálna citácia: If the company makes taxable supplies in the UK that exceed the UK VAT registration threshold, and these supplies are covered by the reverse charge then that company will not be required to register for VAT in the UK.